ADOPCIA seminaristov

Jedným z najefektívnejších spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti.

Adoptujte si seminaristu z misií – VIDEO

PMD ponúkajú možnosť podporiť študentov kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji, v arcidiecéze Lokossa, v Benine. Tento seminár už dlhodobo finančne podporuje slovenská kancelária PMD. Seminár je na dobrej úrovni, poskytuje kvalitné štúdium i formáciu pre miestnych chlapcov, ktorí cítia povolanie k zasvätenému životu. Ďalším kňazským seminárom, ktorý nám bol pridelený na začiatku tohto školského roka je teologický seminár Našej Matky v diecéze Gagnoa v Pobreží Slonoviny, taktiež v krajine Západnej Afriky. Táto naša ponuka platí pre jednotlivcov, skupiny a farské spoločenstvá.

Čo zahŕňa podpora seminaristu?

 • Finančná podpora pre jedného seminaristu, ktorá pokrýva asi polovicu nákladov
  na jeho štúdium na jeden akademický rok, činí 600 €. Ostatné náklady hradí biskup a iní zahraniční sponzori.
 • Seminaristu je možné podporovať počas jeho teologického štúdia, ktoré trvá štyri roky.
 • Komunikácia medzi darcom a seminaristom bude prebiehať niekoľko krát za rok
  vo forme listov prostredníctvom národnej kancelárie PMD, ktorá zabezpečí obojstranný preklad.
 • V prípade podpory farským spoločenstvom je možné po vysviacke sprostredkovať návštevu novokňaza, ktorý by vo farnosti, ktorá ho podporovala slávil primičnú svätú omšu. Náklady spojené s návštevou novokňaza hradí darca.

 

969px-Location_Benin_AU_Africa.svg
 

Ako postupovať ak si chcete adoptovať seminaristu?

 • Oznámiť svoj záujem o adopciu na ústredie PMD a dohodnúť spôsob komunikácie s nami (mail, alebo zavolajte na: 02/529 64 916).
 • Po dohode s Vami a po poskytnutí Vašich kontaktných údajov (meno, priezvisko, poštová/mailová adresa, prípadne číslo telefónu/mobilu) Vám zašleme fotografiu seminaristu, krátky príbeh jeho povolania ku kňazstvu a krátke info o kňazskom seminári.
 • Po obdržaní listu/mailu s pridelením bohoslovca, môžete poslať šekom alebo bankovým prevodom sumu 600 € na účet Pápežských misijných diel IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 Prima Banka a uviesť variabilný symbol (VS) 320.  Kvôli identifikácií Vašej platby pri bankovom prevode je dôležité, aby ste do Správy pre príjemcu uviedli identifikačné údaje (Vaše meno a priezvisko, alebo meno a priezvisko seminaristu a 2017/18), alebo nám platbu avizovali mailom/telefonicky s uvedením čísla účtu, z ktorého sa platba realizovala.
 • Ročnú podporu je možné rozdeliť na niekoľko menších dielov poslaných v niekoľkých splátkach. Plná suma však musí byť uhradená do konca príslušného akademického roka. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás informovali o aký interval a výšku splátky pôjde.
 • /mesačne 50  €, ročne 600  €, celé štúdium 2 400 €/
 • Komunikácia medzi darcom a bohoslovcom prebieha vo francúzštine niekoľko krát v priebehu školského roka (nie cez prázdniny) formou listov. Obojstranný preklad a doručenie listov zabezpečuje národná kancelária PMD prostredníctvom rektora seminára.
 • Školský rok v seminári začína vždy 1. októbra. Po ubytovaní seminaristov nasledujú 5-dňové duchovné cvičenia. V druhej polovici novembra darca od nás obdrží správu o nástupe bohoslovca do ďalšieho ročníka, alebo o jeho prípadných zmenách (preloženie do iného seminára, odoslanie na štúdium do Ríma, prerušenie štúdia, vystúpenie seminaristu zo seminára a pod.). Po potvrdení o nastupe bohoslovca do ďalšieho ročníka a riadnom pokračovaní v štúdiu, darca môže uhradiť poplatok za štúdium na ďalší školský rok.

 • Návšteva rektora z Beninu v roku 2018 na Slovensku
 • Poskytnutím svojich osobných údajov dávate súhlas na ich spracovanie Pápežským misijným dielam pre účely vašej účasti na podpore seminaristov v misijných krajinách. Poskytnutím svojich osobných údajov dávate súhlas s ich používaním so zaradením Vašich osobných údajov do zoznamu podporovateľov seminaristov v misijných krajinách a s ich využitím na komunikáciu medzi PMD a Vami, týkajúcu sa výlučne Vami adoptovaného seminaristu.  Bližšie informácie o vašich právach a o ochrane svojich osobných údajov nájdete TU.
 •  

Mt 25, 35: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;