Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2013

Zbierka na Misijnú nedeľu v roku 2012 vyniesla sumu 480 001,23 €. Okrem toho členovia PMD a iní darcovia v priebehu roku 2012 prispeli na misijné projekty sumou 165 170, 09 €. Spolu tak za všetky diela členovia a priaznivci PMD darovali na misie sumu 645 171, 32 €. Z týchto finančných prostriedkov sme uhradili misijné projekty, ktoré nižie uvádzame podľa jednotlivých misijných diel.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2013

Cieľovou krajinou v roku 2013 bol vybraný Čad, kde pracuje aj náš misionár don Daniel Pravda, salezián, a kde sme poslali sumu 320 918,69 €.

Okrem týchto projektov bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme určená suma 119 000.- € na podporu štúdia domorodých kňazov na pápežských univerzitách v Ríme, ktorí sú vyslaní svojimi diecéznymi biskupmi na získanie akademických titulov, aby v budúcnosti mohli pôsobiť ako profesori v diecéznych seminároch alebo v službách svojich diecéz. Jedná sa o nasledujúce inštitúcie: Kolégium sv. Pavla apoštola v Ríme kde sme podporili 190 študentov z misijných krajín, prevažne z Afriky a z niektorých krajín Ázie (hlavne z Číny, Pakistanu, Vietnamu, Indie a Indonézie). Kolégium sv. Petra apoštola v Ríme – 169 študentov s podobným zložením. Kolégium „Mater Ecclesiae“ v Ríme –127 študentov. Spolu za všetky tri kolégia je to 486 študentov z misijných krajín, ktorých biskupi z dôvodu chudoby nie sú v stave financovať ich štúdia.

Zostatok z celkovej sumy zo zbierky z Misijnej nedele z roku 2012 sa vzťahuje na rozhodnutie Generálneho zhromaždenia PMD zo 17. mája 2013, podľa ktorého majú národné sekretariáty pokrývať v pomere k rozsahu získaných finančných prostriedkov, náklady na fungovanie Medzinárodného sekretariátu v Ríme. Tohto roku to pre nás znamenalo sumu 40 082,54 €.

Cieľová krajina: ČAD

Diecéza: DOBA

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Michele Russo

Riadne projekty: 19 518,20 €

Podpora katechétov: 28 000.- €

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: P. Jean Pierre Tchinteba

Popis: obnova budovy kláštora sestier Františkánok de Donia v Bébédja

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Georges Mauododingam

Popis: pokračovanie výstavby budovy kláštora pátrov Františkánov Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Georges Mauododingam

Popis: oprava sakrálnych priestorov katedrály sv. Terezky Ježišovej.

Podpora zo Slovenska: 10 000.- €

Diecéza: LAI

Diecézny biskup: J. E. Mons. Miguel A. Sebastian Martinez

Riadne projekty: 21 000.- €

Podpora katechétov: 16 000.- €

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: výstavba kaplnky v Doumougou, filiálke farnosti sv. Jozefa v Deressia.

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: pokračovanie obnovy infraštruktúry farnosti v Delbiane: kostol, fara, miestnosti na katechézu.

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Zväčšenie farskej budovy vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Kelo: dve izby, kaplnka, garáž.

Podpora zo Slovenska: 15 000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba infraštruktúry vo farnosti v Kolon: kaplnka, viacúčelová miestnosť, miestnosti na katechézu.

Podpora zo Slovenska: 20 000.- €

Diecéza: PALA

Diecézny biskup: J. E. Mons. Jean-Claude Bouchard

Riadne projekty: 26 000.- €

Podpora katechétov: 5 200.- €

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba farskej budovy vo farnosti Hollom.

Podpora zo Slovenska: 20 000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba kláštora sestier Mariánok vo farnosti Guelengdeng.

Podpora zo Slovenska: 16 000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba miestnosti na katechézu a stretnutia vo farnosti Domo-Dambali.

Podpora zo Slovenska: 10 000.- €

Diecéza: SARH

Diecézny biskup: J. E. Mons. Edmond Jitangar

Riadne projekty: 14 200,49 €

Podpora katechétov: 16 000.- €

Mimoriadne projekty:

Zodpovedný za projekt: P. Filippo Ivardi Ganapini, mccj

Popis: Výstavba dvoch kaplniek v Gon a Ndoninga, filiálkach farnosti Najsvätejšej Trojice v Moissale.

Podpora zo Slovenska: 7 000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: obnova formačných centier vo Foyers a v Rakenaa.

Podpora zo Slovenska: 12 000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Nguétigal Tradoumngar Bertin

Popis: organizácia Druhého stretnutia hodnotenia pastoračného plánu a príprava programu Tretieho stretnutia.

Podpora zo Slovenska: 5 000.- €

Zoznam projektov Misijného diela detí 2013

Na projekty Pápežského misijného diela detí sa na Slovensku v priebehu roku 2012 vyzbierala suma 84 111,25 €. V tejto sume je zahrnutý aj štedrý dar koledníkov Dobrej noviny v hodnote 33 000.- €, ktorý bol určený na podporu väčšiny misijných projektov v diecéze Lodwar v Keni. Zvyšok bol poslaný na nižšie uvedené misijné projekty do Kazachstanu, kde pracuje o. Ondrej Slávik, slovenský misionár z Bratislavskej arcidiecézy, a do Kamerunu, kde pôsobia dve sestry Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Cieľová krajina: Keňa

Diecéza Lodwar

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dominic Kimengich

Zodpovedný za projekt: Sandra Felisa Villegas

Popis: Nákup vzdelávacích materiálov pre Chlapčenskú základnú školu Sv. Augustína. Vo farnosti sa v poslednej dobe usadilo mnoho rodín. Počet detí enormne vzrástol. Projekt sa zameriava na zvýšenie kvality vzdelávania a chráni deti pred násilným odlúčením.

Počet: 80 detí

Celý projekt: 6.000, 00 USD

PMDD: 3.698, 54 USD

eRko: 2.301, 46 USD

Zodpovedný za projekt: Sandra Felisa Villegas

Popis: Výstavba tried. Kaaleng je okrajová stanica asi 280 km od Lodwaru. Je to jediná materská škola v Kaaleng, preto sem chodia všetky deti . Ich počet každým rokom rastie, preto je potrebné vybudovať nové vyučovacie triedy.

Počet: 104 detí

eRko: 10 000.- USD

Zodpovedný za projekt: Sandra Felisa Villegas

Popis: Vybavenie základnej školy v Queen of Peace. Jedná sa o nábytok, vzdelávacie materiály a jedlo. Škola sa snaží sprístupniť kvalitné základné vzdelanie pre dievčatá od 7 do 14 rokov. Väčšina z nich pochádza z kočovných rodín.

Počet: 120 detí

eRko prispelo: 9.000. – USD

Zodpovedný za projekt: Mr. Robert Woods

Popis: Zaobstaranie katolíckych kníh pre deti. Diecéza má mnoho škôl, ale žiaľ, často nemajú dostatok kníh a školských pomôcok. Katolícke knihy taktiež chýbajú. Projekt sa zameriava na zabezpečenie kníh, aby sa na školách mohol vyučovať aj katechizmus.

Počet: 1000 detí

eRko prispelo: 4.000. – USD

Zodpovedný za projekt: Mr. Zachary Otieno

Popis: Zdravotnícka starostlivosť a podpora. Diecéza sa snaží zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre deti v núdzi. Mnohé z nich sú zranené a potrebujú pomoc. Projekt je zameraný na poskytovanie tejto pomoci a potravín.

Počet: 500 detí

eRko prispelo: 9.000. – USD

Zodpovedný za projekt: Mrs. Eunice Majuma Wasike

Popis: Nutričný program si kladie za cieľ zlepšiť nutričný stav ohrozených det žijúcich v Lodware. Zabezpečenie potravín a mlieka, zlepšenie zdravia a hygieny, zdravotnej starostlivosti, oblečenia a prístrešia.

Počet: 350 detí

eRko prispelo: 6.000. – USD

Zodpovedný za projekt: Mrs. Eunice Majuma Wasike

Popis: Starostlivosť a podpora pre nepočujúce deti. Zdravotne postihnuté deti v Turkane boli dlho zanedbávané. Diecéza sa rozhodla poskytnúť týmto deťom vzdelanie a uistiť sa, že sa ho pravidelne zúčastňujú.

Počet: 100 detí

eRko prispelo: 3.000. – USD

Cieľová krajina: Kazachstan

Diecéza: Alma-Ata

Diecézny biskup: J.E. Mons. José Luis Mumbiela Sierra

Zodpovedný za projekt: Vdp. Ondrej Slávik, misionár z arcidiecézy Bratislava

Popis: Ide o poskytnutie zdravotnej a potravinovej pomoci, školskej a náboženskej výchovy. Sú to deti rôzneho veku, národnosti a náboženstva. Je tam aj niekoľko matiek s novorodencami.

Počet: 60 detí

PMD Slovensko prispelo: 8 000. – USD

Cieľová krajina: Kamerun

Diecéza: Bertoua

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joseph Atanga

Zodpovedný za projekt: P. Patrice Baktala

Popis: Úvodná katechizácia (kresťanská formácia). Organizovanie začatia katechézy pre deti v arcidiecéze. Jej súrna potreba vyplýva z uvoľnenia morálky dospelých, čo má za následok neznalosť náboženských základov u detí.

Počet: 4000 detí

PMD Slovensko prispelo: 6 000. – EUR

Diecéza: Eseka

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dieudonné Bogmis

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Vyvŕtanie studne na pitnú vodu pre školy Messondo et Mawel (ochrana života). Diecéza sa snaží vybaviť všetky školy studňami na pitnú vodu, pretože deti často trávia v škole celý deň a trpia nedostatkom pitnej vody.

Počet: 250 detí

PMD Slovensko prispelo: 8 000. – EUR

Diecéza: Kribi

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joseph Befe Ateba

Zodpovedný za projekt: Sr. Gisèle Mbarga Essama

Popis: Stavba sirotinca (ochrana života).

Rehoľné sestry, ktoré sú zahltené veľkým počtom detí a batoliat bez vlastnej rodiny, chcú vytvoriť domov pre siroty, ktorý by bol hodný názvu domov. V súčasnej dobe sú deti umiestnené v provizórnej preplnenej budove.

Počet: 16 detí

PMD Slovensko prispelo: 10 000. – EUR

Diecéza: Ngaoundere

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joseph Djida

Zodpovedný za projekt: P. Emmanuel Abbo

Popis: Sirotinec Yves – zaistenie školskej dochádzky pre siroty. Deti v sirotinci musia cestovať do veľmi vzdialených škôl. Z tohto dôvodu sa vedenie sirotinca snaží v blízkej budúcnosti vybudovať školu pri sirotinci.

Počet: 316 detí

PMD Slovensko prispelo: 10 000. – EUR

Diecéza: Sangmelima

Diecézny biskup: J.E. Mons. Christophe Zoa

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Vyvŕtanie studne na pitnú vodu v Misii sv. Michala v Nden (ochrana života). Deti v školách nezriedka používajú aj kontaminovanú vodu. V dedine sú iba štyri nádrže na vodu, ktoré však počas obdobia sucha vysychajú.

Počet: 100 detí

PMD Slovensko prispelo: 6 000. – EUR

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2013

Na projekty Pápežského misijného diela svätého Apoštola Petra sa vďaka členom a sponzorom PMD v priebehu roku 2012 vyzbierala suma 81 058,84 €, ktorú sme celú bezo zvyšku poslali na podporu dvoch kňazských seminárov v Afrike. Prvým je Kňazský seminár Msgr. L. Parisot v Lokosse, v Benine, kde seminaristi absolvujú filozofické štúdia a kam sme poslali 63 222.-€. Druhá suma v hodnote 17 836,84 € bola odoslaná na podporu Kňazského seminára sv. Lukáša v Djamene, v Čade.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu