Podpora

Darom, modlitbou alebo obetou sa môžete zapojiť do pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Finančná podpora misií

Váš finančný dar pomôže šíriť evanjelium vo svete, umožní prístup deťom
k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a skvalitneniu životných podmienok.

Číslo účtu

4000256602/3100Sberbank Slovensko

IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602

Variabilný symbol

  • 100 – Misijné dielo šírenia viery
  • 200 – Misijné dielo detí
  • 300 – Misijné dielo sv. apoštola Petra
  • 320Kampaň Adopcia seminarisov
  • 400 Všeobecný dar na misie – podľa rozhodnutia PMD
  • 500 – Vianočné pohľadnice (všeobecne)
  • 510 – Vianočné pohľadnice (podpora farností)
  • 520Vianočné pohľadnice (podpora detí)
  • 530Vianočné pohľadnice (podpora seminaristov)
1. Môj dar

Výška pravidelného daru/mesiac

2. Moje údaje
3. Spôsob pravidelnej platby
Darujte

Funguje vďaka ludialudom.sk