Transparentnosť

Pápežských misijných diel (PMD)

OTÁZKY A ODPOVEDE

Aká je adresa Pápežských misijných diel na Slovensku?

 • Pápežské misijné diela
 • Lazaretská 32
 • 811 09 Bratislava
 • IČO: 30806976
 • DIČ: 2020965793

Telefón: 02/529 64 916 – v pracovných dňoch od 9.00 – 17.00 h, Email: info@misijnediela.sk

Budova je vo vlastníctve Pápežských misijných diel (PMD).

Kedy vznikli PMD ako celosvetová organizácia?

3. mája 1922 pápež Pius XI. oficiálne ustanovil misijné hnutie, ktoré založila a rozvíjala Paulína Jaricotová, za všeobecné s prívlastkom pápežské.

Kedy vznikli PMD na Slovensku?

24. apríla 1992 bol Kongregáciou pre evanjelizáciu národov vymenovaný prvý národný riaditeľ – misionár Juraj Vojenčiak, ktorý pôsobil celý život v Indonézii.

9. novembra 1993 zaregistrovalo Ministerstvo kultúry SR Pápežské misijné diela ako samostatný právnicky subjekt pod č. MK 566/93-15 D. 

Pridelené IČO: 30806976 a DIČ: 2020965793

Akú právnu formu majú PMD?

Samostatná právna subjektivita je odvodená od Rímskokatolíckej cirkvi. Ministerstvo kultúry SR zriadilo PMD na základe zákona o registrácii cirkví a náboženských spoločností (SNR č. 192/1992). Súhlas s pôsobením PMD na Slovensku poskytla Ministerstvu kultúry SR Konferencia biskupov Slovenska dňa 9. novembra 1993.

Aké sú stanovy PMD?

PMD sa riadia stanovami (stanovy na stiahnutie) Kongregácie pre evanjelizáciu národov a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Kde nájdeme výročnú správu PMD?

Kde nájdeme prehľad podporených projektov?

Klikni na tento odkaz.

Odkiaľ pochádzajú prostriedky, ktorými PMD podporujú misijné projekty?

Od darcov a dobrodincov zo Slovenska.

Má organizácia vykonaný audit?

Áno – momentálne sa pracuje na audite za rok 2023.

Koľko ľudí pracuje na PMD? 

Pracovný plán zahŕňa v súčasnosti 7 pozícií na plný úväzok (k 31. decembru 2023) a 1 pozícia na čiastkové úväzky (k 31.12. 2023).

Okrem toho PMD spolupracujú s mnohými dobrovoľníkmi vo farnostiach a diecézach celého Slovenska.

Aké je poslanie PMD vo svetovej Cirkvi?

Pápežské misijné diela sú medzinárodnou katolíckou a misijnou organizáciou so sídlom v Bratislave. Podporujeme prácu miestnych cirkví po celom svete a stojíme po boku najchudobnejších. Umožňujeme stretnutia naprieč všetkými kontinentmi a vnímame sa ako komunita, ktorá sa navzájom obohacuje prostredníctvom rozmanitosti a hĺbky prežívanej viery. Sme spojení v modlitbe a naša práca funguje prostredníctvom dôvery v Boha, pretože vieme, že vďaka Bohu sa svet môže stať lepším miestom.

Kontakt na ústredie PMD v Ríme a aj na všetky národné kancelárie PMD nájdete tu: ODKAZ

Akým spôsobom sú evidované milodary?

Finančné príspevky prichádzajú:

1. Na dva účty PMD vedené v Slovenskej sporiteľni (SK88 0900 0000 0051 4976 4503) a v Prima banke (SK65 3100 0000 0040 0025 6602).

2. Prostredníctvom poštových poukážok, sumy z nich sú poukazované na účet. V sumarizovanej forme nám ich zasiela Slovenská pošta.

3. Do pokladne prostredníctvom osobnej návštevy. Po prijatí daru je vypísaný príjmový pokladničný doklad. Následne sú tieto finančné prostriedky osobne vkladané na účet.

Za každý finančný dar ďakujeme osobným listom posielaným cez e-mail alebo klasickou poštou.

Koľko % si ponecháva organizácia na réžiu?

Podľa štatútu PMD je možné využiť 15% na mzdové náklady, animáciu a réžiu. V roku 2019 sme využili 12,8 %, v roku 2020 9,8 %, v roku 2021 11,5 %, v roku 2022 12,5 % a v roku 2023 13,81 %

Omšové milodary, zbierka na Misijnú nedeľu a financie z adopcie bohoslovcov sú posielané na určené ciele v plnej výške.

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu