Archívy autora: adminko26

Pozor na falošné profily žiadajúce o peniaze

Na sociálnych sieťach, no najmä na Facebooku, sa začali objavovať falošné profily vydávajúce sa za nášho riaditeľa otca Ivana Kňazeho. Osoba, ktorá sa skrýva za týmito profilmi sa snaží získať od ľudí peniaze podvodom. Prosíme, pamätajte, že my, ani o. Ivan Kňaze, nikdy nežiadame od nikoho peniaze v osobných správach na Facebooku, či na iných sociálnych sieťach.

Všetky naše kampane idú cez našu webovú stránku a oficiálne účty na sociálnych sieťach. Akúkoľvek podozrivú aktivitu ignorujte a nahláste prevádzkovateľovi sociálnej siete – po nahlásení nekalej činnosti môžete falošný profil zablokovať.

K Roku modlitby sme pripravili brožúru obľúbených modlitieb

Pri príležitosti Roka modlitby, ktorý je prípravou na budúcoročné otvorenie Svätej brány, sme pre našich podporovateľov pripravili brožúru obľúbených modlitieb pracovníkov Pápežských misijných diel (PMD). „Dávame túto brožúrku k dispozícii zadarmo pre všetkých našich podporovateľov, ako poďakovanie za ich podporu a s túžbou hlbšie sa spojiť v modlitbe za misie,“ píšu PMD.

Rok modlitby vyhlásil pápež František. Ide o „rok venovaný znovuobjaveniu veľkej hodnoty a absolútnej nevyhnutnosti modlitby.“ Pápežovo vyhlásenie odznelo na záver modlitby Anjel Pána v Nedeľu Božieho slova (21. januára). Koordinácii Roka sa venuje Dikastérium pre evanjelizáciu. Predstavuje prípravu na Jubilejný rok 2025.

Misijné dielo detí pripravilo na máj opäť aktivitu s názvom Májové kvetinky

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Aj tento rok pripravilo Misijné dielo detí pre deti na máj aktivitu s názvom Májové kvetinky. Počas tohto mesiaca môžu deti pre Pannu Máriu pripravovať lúku kvetov modlitbou Loretánskych litánií.

Každý deň môžu vyfarbiť jeden kvet, a tak svojou modlitbou nechať rozkvitnúť pre Pannu Máriu nielen lúku, ale celý svet. Farnosti, školy, spoločenstvá a misijné zrnká môžu ísť spolu s deťmi počas mája do prírody ku kaplnke a tam sa modliť. Fotografie je možné poslať na adresu: info@misijnediela.sk

Prosba o obozretnosť na sociálnych sieťach

Prosíme o obozretnosť používateľov facebooku a iných sociálnych sietí. Môžete tam naraziť na rôzne podvodné príspevky alebo dostávať podvodné správy od osôb žiadajúcich finančnú podporu (napríklad pre seminaristov). Identita týchto osôb je veľmi ťažko overiteľná. Na internete je veľmi ľahké zneužiť mená, fotografie a rôzne informácie a podvodne ich využívať na získanie financií.

Dôrazne vám odporúčame posielať finančnú podporu pre dobročinné diela len cez overené organizácie, ktoré garantujú korektné využitie získaných milodarov na prezentované projekty. Vyzbierané finančné príspevky nikdy nejdú priamo osobám, ktoré sú podporované, ale spravuje ich miestna charitatívna organizácia, ktorá sa stará o spravodlivé prerozdelenie pomoci a zabezpečenie materiálnych potrieb pre núdznych. Prosíme, upozornite na to aj svojich blízkych, najmä starších ľudí, ktorí sú zraniteľnejší voči rôznym internetovým podvodom.

Do Duchovnej kytice za všetky deti sveta sa zapojilo približne 7000 detí

Bratislava 17. apríla (TK KBS) Misijné dielo detí v rámci Roku modlitby a prípravy na Svetové stretnutie detí, ktoré bude v máji v Ríme, pripravilo aktivitu Duchovná kytica za všetky deti sveta. Zapojilo sa do nej približne 7000 detí v 186 spoločenstvách. Keďže pápež František pozýva všetkých, aby cestu k stretnutiu sprevádzali modlitbou, počas 40-dňovej prípravy sa deti budú každý deň modliť za všetky deti sveta.

Misijné dielo detí preto ponúka pre deti a ich rodičov, katechétov a animátorov metodický materiál a modlitbové kartičky pre deti. Metodický materiál obsahuje námet na stretnutie s deťmi a celý text Posolstva Svätého Otca k prvému svetovému dňu detí. Pripravilo aj aktivitu, v ktorej môžu rodiny, skupinky detí v spoločenstvách alebo triedy v školách na plagáte vytvoriť kyticu alebo lúku, do ktorej každé dieťa nakreslí svoj kvet. Plagát spolu s deťmi môžu odfotografovať a poslať na e-mailovú adresu: info@misijnediela.

Svetové stretnutie detí sa uskutoční na pozvanie pápeža Františka 25. a 26. mája 2024 v Ríme a očakáva sa na ňom účasť 100-tisíc detí z celého sveta. Zo Slovenska sa na ňom zúčastní aj Misijné zrnko z Fričoviec. Pôjde o najväčšie stretnutie detí v histórii a pápež František chce na ňom deťom oznámiť radosť z evanjelia a podeliť sa s túžbou po lepšom svete.

Začiatok Svetových dní detí je naplánovaný na sobotu 25. mája na Olympijskom štadióne za účasti Svätého Otca a tento deň bude venovaný svedectvám a vystúpeniam umelcov z celého sveta. V nedeľu 26. mája sa deti stretnú na Námestí sv. Petra, kde bude dopoludnia pápež František predsedať svätej omši.

V Bratislave sa uskutoční v roku 2026 Európske stretnutie Misijného diela detí

Bukurešť 11. apríla (TK KBS) Európske stretnutie Misijného diela detí v roku 2026 sa uskutoční v Bratislave. Informujú o tom Pápežské misijné diela. Rozhodli o tom na Európskom stretnutí Misijného diela detí v Bukurešti, na ktorom zastupujú národnú kanceláriu Pápežských misijných diel na Slovensku Gabriela Valábková, Mária Buláková a Terézia Filipová.

Stretnutie sa koná každé dva roky a stretávajú sa na nej národné zastúpenia misijných diel detí v Európe. Cieľom konferencie je vzájomne sa inšpirovať v oblasti pastorácie detí a v podpore ich misijného nadšenia. Témou stretnutia je spolupráca a cieľom konferencie je vzájomne sa inšpirovať v oblasti pastorácie detí a vo formovaní ich misijného nadšenia. V programe je komunikovanie skúseností, prednášky a hľadanie spoločných ciest k spolupráci na aktivitách Misijného diela detí. Rumunskí hostitelia pripravili aj predstavenie domáceho Misijného diela detí s kultúrnym programom a svedectvom o ich misijnej činnosti.

Pri tejto príležitosti pozdravila dielo detí na Slovensku aj generálna sekretárka Misijného diela detí vo Vatikáne sestra Roberta Tremarelli. Vo svojom odkaze poďakovala všetkým deťom a animátorom na Slovensku, ktoré sú ochotné spájať sa v modlitbe s ostatnými deťmi v chudobných krajinách a zdôraznila dôležitosť modlitby a aktívneho misijného nadšenia pre Cirkev.

Misijné dielo detí je jednou zložkou Pápežských misijných diel. Na Slovensku rozvíja svoju činnosti prostredníctvom rôznych aktivít pre deti, činnosťou Misijných zrniek a formáciou vedúcich a animátorov.

Svätá omša za podporovateľov afrických seminaristov

Štvrtá Veľkonočná nedeľa, alebo Nedeľa Dobrého Pastiera, je tradične venovaná modlitbám za duchovné povolania.

S vďačnosťou za podporu duchovných povolaní prostredníctvom projektu Adopcia seminaristov budeme v utorok 16. apríla o 12:00h sláviť v Kaplnke Svetla sv. omšu za všetkých podporovateľov afrických bohoslovcov.

Sv. omšu môžete sledovať cez YouTube kanál na tomto odkaze:

Z posolstva Svätého Otca Františka:

„Svetový deň modlitieb za povolania nás každoročne pozýva zamyslieť sa nad vzácnym darom Pánovho povolania, adresovaného každému z nás, ktorí patríme k jeho vernému ľudu na ceste, aby sme sa mohli podieľať na jeho pláne lásky a stelesňovať krásu evanjelia v rôznych životných stavoch. Počúvnuť Božie volanie, nie je v nijakom prípade nejaká povinnosť uložená nám zvonka – snáď iba v mene určitého náboženského ideálu – je to skôr najistejší spôsob, ako nasýtiť túžbu po šťastí, ktorú v sebe nosíme: náš život sa realizuje a napĺňa, keď objavujeme, kto sme, aké sú naše kvality, v akej oblasti ich môžeme dobre využiť, akou cestou sa môžeme vydať, aby sme sa stali znamením a nástrojom lásky, prijatia, krásy a pokoja v životných okolnostiach, v ktorých sa nachádzame.“

„V týchto časoch je pre nás kresťanov rozhodujúce pestovať si pohľad plný nádeje, aby sme mohli plodne pracovať v službe Božiemu kráľovstvu, kráľovstvu lásky, spravodlivosti a pokoja, v súlade s povolaním, ktoré nám bolo zverené. Táto nádej – uisťuje nás svätý Pavol – „nesklame“(Rim 5, 5), pretože je prísľubom, ktorý nám dal Pán Ježiš, že s nami zostane navždy a zapojí nás do diela vykúpenia, ktoré chce uskutočniť v srdci každého človeka a v „srdci“ stvorenia. Táto nádej nachádza svoju hnaciu silu v Kristovom zmŕtvychvstaní, obsahujúcom „životnú silu, ktorá prenikla svet.“

Spustili sme veľkonočnú výzvu – jedlo pre deti v Madagaskare

Bratislava 3. apríla (TK KBS) Pápežské misijné diela (PMD) spustili veľkonočnú výzvu – jedlo pre deti v Madagaskare. Informuje o tom na webstránke.

Škola sv. Jozefa v Ambodivone je typickou základnou školou v Madagaskare. Takmer všetci jej žiaci pochádzajú z chudobných rodín roľníkov a často vynechávajú školu kvôli prácam na poli. Hospodárstvo je ich jediným zdrojom obživy, no napriek ťažkej práci sa stáva, že v niektoré dni vôbec nejedia a navyše kvôli týmto povinnostiam nedokončia ani základnú školskú dochádzku. Riešením je výstavba jedální v školách, kde bude pre deti zabezpečená pravidelná strava. Škola sv. Jozefa v Ambodivone je úspešným príkladom. Po výstavbe jedálne deti začali byť zdravšie a úspešne dokončili základné vzdelanie.

„Cítime povinnosť pomôcť žiakom, ako najlepšie vieme, pretože situácie, ktorým čelia, majú veľký vplyv na ich štúdium: horšie výsledky, časté absencie, predčasné ukončenie štúdia. Od zavedenia školskej jedálne sa ich počet znížil. Absolventi školy získajú okrem základného vzdelania aj dobré poľnohospodárske zručnosti. Okrem iného ich v škole vedieme aj k environmentálnemu cíteniu v duchu Laudato si,“ hovorí sestra Noro zo Školy sv. Jozefa. Bližšie informácie o tom, ako je možné túto výzvu podporiť, je možné nájsť na webstránke PMD.

Nové vydanie časopisu Svetové misie zaostruje na život Cirkvi vo Francúzsku

Bratislava 18. marca (TK KBS) Najnovšie vydanie časopisu Svetové misie, ktorý vydávajú Pápežské misijné diela (PMD) dvakrát ročne, zaostruje na život Cirkvi vo Francúzsku i jej najväčšie výzvy. Krajina, ktorá dala v minulosti svetu množstvo misionárov, sa teraz stáva misijným územím, no plameň viery v nej nezhasína.

„Na konci 19. storočia pochádzalo 75 percent všetkých misionárov na svete z Francúzska. Postupne však opäť došlo k odklonu od Boha,“ hovorí Georges Delrieu, tamojší generálny sekretár Pápežských misijných diel. „Dnes sa vo Francúzsku považuje za katolíkov 25 až 30 percent populácie, ale iba sedem-osem percent skutočne praktizuje svoju vieru,“ hovorí a v rozhovore vysvetľuje, aká je úloha Pápežských misijných diel či prečo je dôležitá dobrovoľnícka práca.

Šéfredaktorka Katolíckeho týdeníka Kateřina Koubová predstavuje v Paríži miesta, ktoré boli blízke sv. Terezke a zároveň sa s francúzskou spisovateľkou Chrystelle Claude de Boissieu zhovára o Terezkinej matke Zélii. Misijný zápal patrónky misii približuje duchovná autorka Kateřina Lachmanová, Ivan Šulík pozýva na púť po Terezkiných stopách v Lisieux.

„Na juhu Francúzska sme s misijným tímom Pápežských misijných diel navštívili farnosť Lavardac, kde už tretí rok pôsobí slovenský kňaz Jozef Šelinga, ale aj mnohí kňazi z afrických krajín,“ hovorí riaditeľ Pápežských misijných diel Ivan Kňaze a dodáva, že dokumentarista Marek Poláček v reportáži predstavuje nielen jeho činnosť, ale aj rozličné aspekty francúzskej kultúry.

Časopis ponúka recepty francúzskej kuchyne i obľúbenú švédsku krížovku s myšlienkou sv. Terézie.

V čísle nechýba spomienka na pastoračných pracovníkov, ktorí minulý rok zomreli v službe Cirkvi, ani vyhodnotenie vlaňajšej zbierky na Misijnú nedeľu. Pápežské misijné diela ponúkajú pestrú paletu svojich aktivít a pozývajú zapojiť do nich.

Časopis Svetové misie je dostupný v kostoloch alebo si ho možno objednať na adrese Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 811 09 Bratislava, info@misijnediela.sk, tel. 02/5296 4916 (pracovné dni 9.00 – 17.00). Na stiahnutie sú TU.

Misijné dielo detí na Slovensku zareagovalo na výzvu pápeža Františka

Bratislava 12. marca (TK KBS) Misijné dielo detí pozýva deti na Slovensku modliť sa za všetky deti sveta. Motiváciou je rok modlitby a Svetové stretnutie detí, ktoré sa uskutoční na pozvanie pápeža Františka 25. a 26. mája 2024 v Ríme. Pápež František napísal list deťom, v ktorom ich vyzýva modliť sa. 

„Chcem vám zveriť dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Odporúčam vám modliť sa tými istými slovami, ktoré nás naučil Ježiš: Otče náš. Modlite sa ho každé ráno a každý večer, a takisto v rodine – so svojimi rodičmi, bratmi, sestrami a starými rodičmi.“ Misijné dielo detí pripravilo pre deti a ich rodičov, katechétov a animátorov metodický materiál a modlitbové kartičky pre deti. Objednať si ich môžete na webovej stránke www.misijnediela.sk.

Posolstvo pápeža Františka pre deti (TU TU)

Foto: Vatican Media