Slová pápeža Františka Pápežským misijným dielam

Príhovor Jeho Svätosti pápeža Františka adresovaný Pápežským misijným dielam

3. jún 2023

Vaše Eminencie, Vaše Excelencie,

Drahí národní riaditelia Pápežských misijných diel a všetci spolupracovníci Dikastéria pre evanjelizáciu, bratia a sestry, dobré ráno!

Pri príležitosti generálneho zhromaždenia Pápežských misijných diel vás s radosťou pozdravujem. Ďakujem pro-prefektovi, kardinálovi Taglemu, za jeho milé slová, prezidentovi, arcibiskupovi Nappovi, a všetkým vám, ktorí pracujete a slúžite v evanjelizačnom poslaní Cirkvi.

V tejto historickej chvíli, keď pokračujeme v synodálnom procese, je dôležité pamätať na to, že kresťanské spoločenstvo je vo svojej podstate misionárske. V skutočnosti každý kresťan dostal dar Ducha Svätého a je poslaný pokračovať v Ježišovej práci, ohlasovať všetkým radosť evanjelia a prinášať jeho útechu do rôznych situácií našich často zranených dejín. Tí, ktorí sa nechávajú priťahovať Kristovou láskou a stávajú sa tak jeho učeníkmi, zároveň zažívajú túžbu prinášať všetkým milosrdenstvo a súcit, ktoré prúdia z jeho srdca.

Chcem vás pozvať k rozjímaniu o Ježišovom srdci, ktorého slávnosť pripadá na tento mesiac jún. Pri pohľade na jeho milosrdné a súcitné srdce môžeme uvažovať o charizme a poslaní Pápežských misijných diel.

1. Ježišovo srdce a poslanie. Keď kontemplujeme Kristovo srdce, objavujeme predovšetkým to, aký veľkolepý je Boží plán pre ľudstvo. Veď Otec „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). V prebodnutom srdci Ukrižovaného môžeme objaviť nekonečnú mieru Otcovej lásky: miluje nás večnou láskou, volá nás, aby sme boli jeho synmi a dcérami a mali účasť na radosti, ktorá pochádza od neho. Prichádza nás hľadať, keď sme stratení. Dvíha nás, keď padáme, a kriesi nás z mŕtvych. Sám Ježiš nám takto hovorí o Otcovej láske, keď napríklad vyhlasuje: „A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal“ (Jn 6, 39).

Drahí bratia a sestry, Ježiš nám to preukazuje v celom svojom živote: v jeho súcite s tými, ktorí sú zranení, v jeho starosti o tých, ktorí trpia, v milosrdenstve, ktorým maže hriešnikov, v jeho obete za hriechy sveta. Ukázal nám Božie srdce, srdce Otca, ktorý nás vždy očakáva, vidí nás už z diaľky a prichádza k nám s otvorenou náručou. Otca, ktorý nikoho neodmieta, ale všetkých prijíma a ktorý nikoho nevylučuje, ale každého volá.

Sme poslaní, aby sme v tomto poslaní pokračovali a aby sme boli znamením Kristovho srdca a Otcovej lásky, ktorá objíma celý svet. Tu nachádzame „srdce“ evanjeliového poslania Cirkvi: prostredníctvom daru nekonečnej Božej lásky všetkých oslovovať, hľadať a prijímať, ponúkať všetkým svoj život a nikoho nevylučovať.

Každé naše poslanie sa teda rodí z Kristovho srdca, aby mohol všetkých pritiahnuť k sebe. Taký bol mystický a misijný duch blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej, zakladateľky Misijného diela šírenia viery, ktorá bola veľmi oddaná Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

2. Charizma Pápežských misijných diel v súčasnosti. V tejto súvislosti chcem zopakovať to, čo som zdôraznil v Apoštolskej konštitúcii Praedicate Evangelium, keď som pripomenul povolanie Misijných diel byť „nástrojom na podporu zodpovednosti za misie zo strany všetkých pokrstených a na podporu nových partikulárnych cirkví“ (čl. 67 §1).

Misijné diela teda nie sú len obyčajným úradom na rozdeľovanie finančných prostriedkov pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale realitou, ktorá je povolaná podporovať „evanjelizačné poslanie v Cirkvi, tak univerzálnej, ako aj miestnej“ a „rozvíjanie misijného ducha v Božom ľude“ (Posolstvo na Svetový deň misií 2O22, 3). Preto vás vyzývam, aby ste s odvahou a tvorivosťou Ducha Svätého ešte viac zintenzívnili rôzne aktivity zamerané na vedenie, výchovu a formovanie misijného ducha. Naliehavo vás žiadam, aby ste šírili misijnú zodpovednosť pokrstených, podporovali kapilárnu sieť národných kancelárií v novoevanjelizovaných krajinách, ako aj v krajinách so starou kresťanskou tradíciou. Vieme, že tieto krajiny sú poznačené vážnou krízou viery a potrebujú novú evanjelizáciu a pastoračné obrátenie.

3. Vyhliadky a sny o obnove. V tomto svetle mi dovoľte, aby som s vami napokon „s otvorenými očami“ sníval, teda spolu s vami hľadel ďaleko dopredu, k tým horizontom, ku ktorým sú Pápežské misijné diela povolané napredovať v službe evanjelizačného poslania celej Cirkvi.

Najväčším snom je dosiahnuť ešte užšiu a koordinovanejšiu misijnú spoluprácu medzi všetkými členmi Cirkvi. V tomto úsilí zohrávate dôležitú úlohu, ktorú nám pripomína aj motto otca Mannu pre Pápežskú misijnú úniu: „Celá Cirkev pre celý svet“. Uisťujem vás o vašom povolaní stať sa kvasom, pomáhať šíriť a rozvíjať misijný štýl života v Cirkvi a podporovať diela evanjelizácie.

Toto povolanie, ktoré od vás vyžaduje osobitnú schopnosť pestovať spoločenstvo a bratstvo, sa realizuje aj prostredníctvom štruktúr zriadených vo všetkých biskupských konferenciách a diecézach pre dobro celého Božieho ľudu. Je príznačné, že zakladateľmi Misijných diel boli biskup, kňaz a dve laičky, teda zástupcovia rôznych kategórií pokrstených ľudí. Je to znamenie, ktoré nás zaväzuje k tomu, aby sme do misijnej činnosti zapájali všetkých členov Božieho ľudu! Neprestaňme snívať o „novej ére misijnej činnosti kresťanských spoločenstiev“ (Posolstvo na Svetový deň misií 2022, 3). Prosím, nech tento náš sen pretrvá!

Ďakujem vám tu prítomným a všetkým vašim spolupracovníkom za vašu veľkodušnú službu, ktorú často vykonávate „v úzadí“ a s mnohými ťažkosťami. Želám vám, aby ste vždy horeli apoštolským zápalom a boli plní nadšenia pre evanjelizáciu. Prinášajte evanjelium s radosťou, aby sa šírilo po celom svete, a nech vás sprevádza Panna Mária! Zo srdca vás žehnám a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu