Archívy autora: admin

Slová pápeža Františka Pápežským misijným dielam

Príhovor Jeho Svätosti pápeža Františka adresovaný Pápežským misijným dielam

3. jún 2023

Vaše Eminencie, Vaše Excelencie,

Drahí národní riaditelia Pápežských misijných diel a všetci spolupracovníci Dikastéria pre evanjelizáciu, bratia a sestry, dobré ráno!

Pri príležitosti generálneho zhromaždenia Pápežských misijných diel vás s radosťou pozdravujem. Ďakujem pro-prefektovi, kardinálovi Taglemu, za jeho milé slová, prezidentovi, arcibiskupovi Nappovi, a všetkým vám, ktorí pracujete a slúžite v evanjelizačnom poslaní Cirkvi.

V tejto historickej chvíli, keď pokračujeme v synodálnom procese, je dôležité pamätať na to, že kresťanské spoločenstvo je vo svojej podstate misionárske. V skutočnosti každý kresťan dostal dar Ducha Svätého a je poslaný pokračovať v Ježišovej práci, ohlasovať všetkým radosť evanjelia a prinášať jeho útechu do rôznych situácií našich často zranených dejín. Tí, ktorí sa nechávajú priťahovať Kristovou láskou a stávajú sa tak jeho učeníkmi, zároveň zažívajú túžbu prinášať všetkým milosrdenstvo a súcit, ktoré prúdia z jeho srdca.

Chcem vás pozvať k rozjímaniu o Ježišovom srdci, ktorého slávnosť pripadá na tento mesiac jún. Pri pohľade na jeho milosrdné a súcitné srdce môžeme uvažovať o charizme a poslaní Pápežských misijných diel.

1. Ježišovo srdce a poslanie. Keď kontemplujeme Kristovo srdce, objavujeme predovšetkým to, aký veľkolepý je Boží plán pre ľudstvo. Veď Otec „tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). V prebodnutom srdci Ukrižovaného môžeme objaviť nekonečnú mieru Otcovej lásky: miluje nás večnou láskou, volá nás, aby sme boli jeho synmi a dcérami a mali účasť na radosti, ktorá pochádza od neho. Prichádza nás hľadať, keď sme stratení. Dvíha nás, keď padáme, a kriesi nás z mŕtvych. Sám Ježiš nám takto hovorí o Otcovej láske, keď napríklad vyhlasuje: „A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal“ (Jn 6, 39).

Drahí bratia a sestry, Ježiš nám to preukazuje v celom svojom živote: v jeho súcite s tými, ktorí sú zranení, v jeho starosti o tých, ktorí trpia, v milosrdenstve, ktorým maže hriešnikov, v jeho obete za hriechy sveta. Ukázal nám Božie srdce, srdce Otca, ktorý nás vždy očakáva, vidí nás už z diaľky a prichádza k nám s otvorenou náručou. Otca, ktorý nikoho neodmieta, ale všetkých prijíma a ktorý nikoho nevylučuje, ale každého volá.

Sme poslaní, aby sme v tomto poslaní pokračovali a aby sme boli znamením Kristovho srdca a Otcovej lásky, ktorá objíma celý svet. Tu nachádzame „srdce“ evanjeliového poslania Cirkvi: prostredníctvom daru nekonečnej Božej lásky všetkých oslovovať, hľadať a prijímať, ponúkať všetkým svoj život a nikoho nevylučovať.

Každé naše poslanie sa teda rodí z Kristovho srdca, aby mohol všetkých pritiahnuť k sebe. Taký bol mystický a misijný duch blahoslavenej Paulíny Márie Jaricotovej, zakladateľky Misijného diela šírenia viery, ktorá bola veľmi oddaná Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

2. Charizma Pápežských misijných diel v súčasnosti. V tejto súvislosti chcem zopakovať to, čo som zdôraznil v Apoštolskej konštitúcii Praedicate Evangelium, keď som pripomenul povolanie Misijných diel byť „nástrojom na podporu zodpovednosti za misie zo strany všetkých pokrstených a na podporu nových partikulárnych cirkví“ (čl. 67 §1).

Misijné diela teda nie sú len obyčajným úradom na rozdeľovanie finančných prostriedkov pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale realitou, ktorá je povolaná podporovať „evanjelizačné poslanie v Cirkvi, tak univerzálnej, ako aj miestnej“ a „rozvíjanie misijného ducha v Božom ľude“ (Posolstvo na Svetový deň misií 2O22, 3). Preto vás vyzývam, aby ste s odvahou a tvorivosťou Ducha Svätého ešte viac zintenzívnili rôzne aktivity zamerané na vedenie, výchovu a formovanie misijného ducha. Naliehavo vás žiadam, aby ste šírili misijnú zodpovednosť pokrstených, podporovali kapilárnu sieť národných kancelárií v novoevanjelizovaných krajinách, ako aj v krajinách so starou kresťanskou tradíciou. Vieme, že tieto krajiny sú poznačené vážnou krízou viery a potrebujú novú evanjelizáciu a pastoračné obrátenie.

3. Vyhliadky a sny o obnove. V tomto svetle mi dovoľte, aby som s vami napokon „s otvorenými očami“ sníval, teda spolu s vami hľadel ďaleko dopredu, k tým horizontom, ku ktorým sú Pápežské misijné diela povolané napredovať v službe evanjelizačného poslania celej Cirkvi.

Najväčším snom je dosiahnuť ešte užšiu a koordinovanejšiu misijnú spoluprácu medzi všetkými členmi Cirkvi. V tomto úsilí zohrávate dôležitú úlohu, ktorú nám pripomína aj motto otca Mannu pre Pápežskú misijnú úniu: „Celá Cirkev pre celý svet“. Uisťujem vás o vašom povolaní stať sa kvasom, pomáhať šíriť a rozvíjať misijný štýl života v Cirkvi a podporovať diela evanjelizácie.

Toto povolanie, ktoré od vás vyžaduje osobitnú schopnosť pestovať spoločenstvo a bratstvo, sa realizuje aj prostredníctvom štruktúr zriadených vo všetkých biskupských konferenciách a diecézach pre dobro celého Božieho ľudu. Je príznačné, že zakladateľmi Misijných diel boli biskup, kňaz a dve laičky, teda zástupcovia rôznych kategórií pokrstených ľudí. Je to znamenie, ktoré nás zaväzuje k tomu, aby sme do misijnej činnosti zapájali všetkých členov Božieho ľudu! Neprestaňme snívať o „novej ére misijnej činnosti kresťanských spoločenstiev“ (Posolstvo na Svetový deň misií 2022, 3). Prosím, nech tento náš sen pretrvá!

Ďakujem vám tu prítomným a všetkým vašim spolupracovníkom za vašu veľkodušnú službu, ktorú často vykonávate „v úzadí“ a s mnohými ťažkosťami. Želám vám, aby ste vždy horeli apoštolským zápalom a boli plní nadšenia pre evanjelizáciu. Prinášajte evanjelium s radosťou, aby sa šírilo po celom svete, a nech vás sprevádza Panna Mária! Zo srdca vás žehnám a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili.

Gabriela Valábková sa stala koordinátorkou Misijného diela detí

FOTO: Gabriela Valábková spolu so sestrou Monikou Juszka RMI, koordinátorkou Misijného diela detí v Poľsku

Ivan Kňaze, národný riaditeľ PMD na Slovensku, vymenoval za koordinátorku Misijného diela detí Gabrielu Valábkovú. Menovanie platí na päťročné obdobie od 1. septembra 2023 do 30. mája 2028. 

Gabriela Valábková vyštudovala katolícku teológiu na  Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí. Zúčastnila sa viacerých kurzov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Pôsobila ako vedúca spoločenstva, viedla detské letné tábory a bola členkou jeho Celoslovenskej rady. Stála pri zrode Misijnej púte detí a kurzu o modlitbe s deťmi OVEČKA. Od roku 1995 pracovala v školstve ako učiteľka i v riadiacej funkcii. 

Pápežské misijné dielo detí založil v roku 1843 biskup Charles de Forbin-Janson vo francúzskom meste Nancy. Keďže sám nemohol slúžiť ako misionár, v polovici 19. storočia požiadal o radu Paulínu Jaricotovú, zakladateľku Pápežských misijných diel šírenia viery. Začalo sa to v roku 1840 rozhovorom o tom, ako môžu deti pomôcť deťom. Po svojej misijnej skúsenosti sa biskup začal čoraz viac zaujímať o záchranu opustených detí v Číne. Vzájomná výmena podnetov s Paulínou bola pre biskupa de Forbin-Jansona osvietením. Dostal nápad pracovať s francúzskymi deťmi a podnietiť ich k tomu, aby modlitbou i materiálne začali pomáhať čínskym rovesníkom. 19. mája 1843 zvolal prvé stretnutie a po celom Francúzsku začal zakladať nové spoločenstvá. Urobiť z detí protagonistov života Cirkvi je revolučnou myšlienkou. Zakrátko sa k iniciatíve pridalo mnoho ďalších krajín a Misijné dielo detí sa stalo známym aj v Belgicku, Španielsku a v Taliansku. Je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme. Pomáha v deťoch prebudiť a postupne formovať misijné povedomie a vedie deti k spoločenstvu. Formuje misijných animátorov v rámci rodiny, školy a farnosti, pre formáciu pripravuje metodické a katechetické materiály. Dôležitou úlohou je viesť deti k pomoci iným deťom. V súčasnosti sa do jeho činnosti zapája približne 20 miliónov malých misionárov v 120 krajinách celého sveta.

Stretnutie u bratislavského arcibiskupa

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prijal tím Pápežských misijných diel na Slovensku. Stretnutie sa nieslo v duchu misijnej spolupráce Cirkvi, ktorá pôsobí na celom svete, vďaka čomu sa môžeme vzájomne inšpirovať. Tím PMD sa predstavil a každý osobitne informoval o svojej službe pre misie. Popri predstavení projektu adopcie bohoslovcov si otec arcibiskup so záujmom vypočul aj slovenskú hymnu a koledu, ktoré naspievali seminaristi v Benine. Tím takisto predstavil misijné zrnká, ktoré vytvorili modlitbovú sieť detí po celom Slovensku zameranú na modlitbu ruženca. Doteraz vzniklo celkovo 431 detských skupiniek, zapája sa do nich 3824 detí. Konkrétne v bratislavskej arcidiecéze je 56 zrniek. Deti sa so svojimi vedúcimi modlia každé dva týždne modlitbu ruženca za misie a za misionárov celého sveta. V rámci projektu Omša ako dar venoval tím PMD otcovi arcibiskupovi novénu (9 svätých omší), ktorá bude za jeho službu v Cirkvi, za jeho rodinu a zdravie odslúžená v Rwande.Na záver otec arcibiskup ocenil službu PMD pre dobro svetovej Cirkvi a vyjadril želanie, aby boli misie tvorivé a pracovali s doterajším nasadením.

Zrnká na Butkove FOTO + VIDEO

V sobotu 10. septembra 2022 sa stretli deti z Misijných zrniek na 1. púti na horu Butkov. Program začal modlitbou krížovej cesty obetovanej za deti v misiách. Počas jednotlivých zastavení sa v nesení kríža striedali jednotlivé Misijné zrnká. Po krížovej ceste sa deti od Sabinova až po Bratislavu spolu so svojimi vedúcimi, rodičmi a katechétmi krátko predstavili a dostali darček z Kambodže – malú sošku Panny Márie s Ježišom.  Svätá omša bola obetovaná za všetky Misijné zrnká, v ktorých sa deti každé 2 týždne stretávajú, aby sa spoločne modlili ruženec za misionárov celého sveta. Celkovo je na Slovensku 335 Misijných zrniek s 2722 deťmi a vedúcimi. Po svätej omši bol čas na obed a po ňom nasledovali 4 tvorivé stanovištia – výroba hry z papiera, rozprávanie o odpustení, kvíz a hry. Misijná púť zrniek bola ukončená o 15.00 hodine modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

Misijné zrnká sú súčasťou Misijného diela detí, ktoré je zastúpené v 120 krajinách sveta. Vytvárajú na Slovensku modlitbovú sieť detí – modlia sa za misie a za svojich rovesníkov, ktorí sa majú oveľa horšie ako ony samé.

Núdzová pomoc pre Srí Lanku

Srí Lanka s 22 miliónmi obyvateľov čelí najhoršej kríze od získania nezávislosti v roku 1948, ktorá je spojená s kolapsom turizmu, rastom cien ropy a neskutočnou chudobou.

Podľa zdrojov OSN asi 80 % populácie vynecháva aspoň jedno jedlo, pretože si nemôže dovoliť kúpiť viac potravín.

O. Basil Fernando, národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Srí Lanke, hovorí o konkrétnej pomoci Cirkvi tým, ktorí nemajú prístup k základným životným potrebám. „Prežitie bude pre mnohých ťažké, keďže niet potravín. Ak je to možné, Cirkev sa snaží prejavovať solidaritu a blízkosť s chudobnými. Nemôžeme nechať našich ľudí zomrieť. Prispievame materiálne, ale aj duchovne, a tým poskytujeme útechu viery. Boh neopúšťa svoj ľud, ktorý je v núdzi. Nemôžeme byť sebeckí, sme povolaní podeliť sa. Dúfame a modlíme sa, aby táto nepriaznivá situácia pominula a aby došlo k uzdraveniu. Toto ťažké obdobie je pre nás príležitosťou na evanjelizáciu – ohlasovanie radostnej zvesti, že Boh miluje každého človeka a stará sa o neho“, hovorí o. Basil Fernando.

Pápež vyjadril solidaritu Srí Lanke v nedeľu 17. júla 2022: „Pripájam sa k zármutku obyvateľov Srí Lanky, ktorí naďalej trpia dôsledkami politickej a hospodárskej nestability. Spolu s biskupmi krajiny obnovujem svoju výzvu k pokoju a prosím tých, ktorí majú moc, aby neignorovali volanie chudobných a potreby ľudí.“

Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú Srí Lanku dlhodobo. 

Len spoločne môžeme bojovať proti hladu – v týchto dňoch prosíme o núdzovú pomoc pre túto skúšanú ostrovnú krajinu.

Zmeňte svet s nami!

• Omšovým milodarom pre kňazov na Srí Lanke (1 svätá omša 5 eur, novéna 45 eur, gregoriánske sväté omše 150 eur). Registrácia vašich úmyslov na: misijnediela.sk.

• Príspevkom na núdzovú pomoc. Pomôže nám príspevok 20, 50 alebo 100 eur.

• Prevodom na účet: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

variabilný symbol: 4141

(do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail). 

• Šekom – na vyžiadanie na: info@misijnediela.sk

Spoločne proti hladu

Aktuálne sa všetky oči sveta upierajú na Ukrajinu. Aj my v Pápežských misijných dielach na Slovensku sledujeme vývoj posledných týždňov s hrôzou a s obavami.

Dôsledky ukrajinskej vojny sú zničujúce aj pre Afriku a celý chudobný svet.

Naši projektoví partneri z Afriky, Ázie a Oceánie tiež prejavujú solidaritu s ľuďmi na Ukrajine a posielajú svoje modlitby. Následky ukrajinskej vojny sú obzvlášť dramatické v Afrike, pretože tu hrozí život ohrozujúci hladomor.

Otec Hailegabriel Meleku z Etiópie sa sťažuje: „Vojna na Ukrajine na nás tiež zanechala stopy. Kedysi sme dovážali pšenicu z Ukrajiny. Teraz to už nie je možné. Ceny rastú. Vojna na severe krajiny je ďalšou ťažkosťou, ktorú prežívame.“

Ceny masívne vzrástli už počas pandémie korony, situácia sa v mnohých afrických krajinách drasticky zhoršila v dôsledku dlhotrvajúcich období sucha. Nedostatok potravín spôsobený suchom viedol k tomu, že ceny mnohých základných potravín masívne vzrástli už pred vojnou na Ukrajine. 

Ceny múky a kukurice na afrických trhoch, napríklad v Etiópii a Malawi, ale aj na Blízkom východe – napríklad v Sýrii a Libanone – sú niekedy až trikrát vyššie ako pred vypuknutím vojny. Už predtým boli pre mnohých ťažko dostupné. Teraz je však k týmto základným potravinám mnohým ľuďom úplne odopretý prístup. Výsledkom je neustály hlad – v takom meradle, aké sme ešte nevideli. 

India, druhý najväčší producent pšenice na svete, tiež dočasne zastavuje export svojho obilia kvôli udalostiam na Ukrajine a pretrvávajúcemu suchu vo vlastnej krajine. Zdá sa, že koniec explózie cien pšenice na celom svete je v nedohľadne. Sme v neustálom kontakte s našimi projektovými partnermi v Afrike, Ázii a Oceánii a pomáhame im prekonať tieto ťažké časy, ako najlepšie vieme.

Prosíme, pomôžte nám, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí trpia hladom. Len spoločne môžeme bojovať proti hladu z celého srdca vám ďakujeme za váš príspevok k našej núdzovej pomoci!

Podpora s darčekom

Za Vašu podporu v hodnote 50€, 100€ alebo 200€, ktorá bude odoslaná na boj proti hladomoru, Vám pošleme symbolický darček, ktorý ručne vyrezával rezbár v Rwande a odovzdal svoje výrobky pre darcov zo Slovenska. Kliknutím na príslušný obrázok budete presmerovaný na stránku podpory.

Ľubovoľná podpora

Podporte teraz svojim darom našich projektových partnerov v Afrike, aby dokázali bojovať proti horzbe hladomoru. Pošlite ľubovoľný dar na nižšie uvedený účet, alebo prostredníctvom QR kódu.

PREVODOM NA ÚČET:

  • SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)
  • Variabilný symbol: 8181

(do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail)

ŠEKY na vyžiadanie na: info@misijnediela.sk

Pomoc pre deti a rodiny v Nepále

Medzi prachom a hlinou

V tehelni v Nepále denne ťažko pracujú deti ako 9-ročná Manisha, aby uživili svoje rodiny. Otec Joe Thaler pomáhajú tamojším deťom a rodinám.

Manisha toho veľa nemala ani predtým. Bývala v malej chatrči. Jej domov sa nachádza v blízkosti Kathmandu v Nepále. Ničivé zemetrasenie, ku ktorému došlo pred niekoľkými rokmi, pripravilo Manishu, jej malú sestru a rodičov o zdravie a o všetko, čo mali. Odvtedy žije rodinka v baraku na okraji prašnej tehelne. Manishini rodičia tam pracujú ako nádenníci. Mzda za 16 hodín práce je menej ako 8 Eur. Aby rodina prežila, aj Manisha s malou sestrou Shirishou tam musia pracovať. Malý plat však stále nestačí na obnovu ich chatky.

Každodenný boj o prežitie

Mnohé deti, ktoré pracujú v tehelniach majú sotva šesť rokov. Ich práca je namáhavá a veľmi prašná, preto majú vážne dýchacie problémy. K dispozícii pritom nie sú poriadne toalety a čistá pitná voda. Aj napriek ťažkej práci rodiny nemajú dosť peňazí na stravu. Takmer všetky deti v tehelniach sú podvyživené.

Silné zemetrasenie

V roku 2015 došlo v Nepále k jednému z najhorších zemetrasení. Celé dediny vtedy zasypali tony sutiny a zeme. Mnohí zomreli a nespočetné množstvo ľudí prišlo o všetko. Veľa z nich muselo už predtým pracovať v tehelniach, aby si zabezpečili základné potreby na živobytie. Zemetrasenie situáciu ešte zhoršilo aj pre Manishu a jej rodinu. Hoci je práce dosť, mzda ledva stačí na prežitie. Na okraji mesta Kathmandu sa nachádza 120 tehelní, v ktorých drú muži, ženy a deti od rána do večera.

Teraz ešte aj korona

Okrem toho, ľudí v Nepále ťažko postihla koronakríza. Tehelne sa počas lockdownu zatvorili, a tak prišli aj o malý príjem, ktorý dovtedy mali. Už si nemohli dovoliť ani jedlo. Spolu s otcom Joe Thalerom v Nepále poskytujeme trpiacim a ľuďom sužovaným prírodnými katastrofami jedlo, čistú pitnú vodu, mydlo, masky a lieky, aby túto krízu prežili. Ďalším dôležitým krokom je pokúsiť sa o návrat detí do škôl. Iba tak majú budúcnosť. Prosím, pomôžte čo najrýchlejšie!

Zmeňte svet s nami!

  • Za 80 Eur môžete financovať hygienický balík pre dve rodiny.
  • Za 32 Eur zásobíte jednu rodinu na štyri mesiace ryžou.
  • Za 190 Eur prispejete Manishe a jej sestre na školské pomôcky na jeden rok.

PREVODOM NA ÚČET:
SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)
Variabilný symbol: 2121
(do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail).

ŠEKY na vyžiadanie na: info@misijnediela.sk

Aj deti a tehotné ženy musia pracovať v tehelniach. To nie je život pre nich! Robíme všetko pre to, aby sme dostali ľudí z tehelní alebo aspoň zlepšili ich pracovné podmienky. Podarí sa to len s vašou pomocou!“

otec Joe Thaler

Zázrak na príhovor Paulíny Jaricotovej

Pôdu pre nadchádzajúce blahorečenie Paulíny Jaricotovej pripravil zázrak, ktorý sa stal na jej príhovor v roku 2012. Išlo o uzdravenie triapolročnej Mayline Tranovej z Lyonu, ktorá sa napriek nepriaznivej diagnóze lekárov uzdravila.

Počas večere 29. mája 2012 sa triapolročná Mayline začala dusiť kúskom klobásy. Rodičia zavolali zá- chranku, no dieťa im začalo zomierať v náručí. „Lekári nám povedali, že jej neurologický stav je nezvratný a hro- zí jej smrť,“ spomína otec Emmanuel. V nastávajúcich dňoch nasledovalo jedno lekárske vyšetrenie za druhým a situácia Mayline bola beznádejná.

„Po tom, čo jej urobili magnetickú re- zonanciu, nám lekári povedali, že ak nezomrie teraz, zomrie v najbližších týždňoch.“

„Bola to tá najväčšia bolesť, akú sme s manželkou Nathalie pocíti- li. Akoby sme boli vyprázdnení znút- ra a nič už nemalo význam ani chuť,“ opísal rodičovské pocity Emmanuel.

„Keď Mayline v nasledujúcich dňoch otvorila oči, bolo to, akoby niekto zhasol svetlo,“ spomína.

Nevysvetliteľná zmena

V tom istom čase, teda asi dva týždne po nehode, sa rodičia detí zo škôlky, kam chodila Mayline, rozhodli spolu s lyonským arcibiskupom Bar- barinom začať novénu k ctihodnej

Paulíne Jaricotovej. Lyonská diecéza, z ktorej Mayline pochádza, oslavova- la 150. výročie narodenia ctihodnej Paulíny Jaricotovej, ktorá upozorni- la svojich súčasníkov na dôležitosť poslania Cirkvi vo svete. Novéna sa mala skončiť 23. júna. V tom čase bola Mayline v kóme, dýchala po- mocou prístrojov a dostávala umelú výživu s liečbou na stimuláciu srdca, ktorá však viedla k pľúcnej embólii a silným kŕčom. Lekári sa preto roz- hodli liečbu ukončiť. Rodičia dievčat- ka však chceli, aby Mayline naďalej dostávala umelú výživu.

Návrat do života

Začiatkom júla Mayline previezli do Nice. Jej otec, majiteľ reštaurácie, práve zmenil prácu a celá rodina ho nasledovala. „Pred sťahovaním pri- jala sviatosť pomazania chorých, aby ju Boh prijal čo najlepšie,“ ho- vorí jej otec. Hoci bolo dieťa vo ve- getatívnom stave so silným zhor- šením stavu mozgu, cestu vydržalo. Keď už boli v Nice a rodičia ju opäť uvideli, mali dojem, že sa niečo zme- nilo. „Po tom, čo nám povedali leká- ri, sme pre Mayline už hľadali rakvu,“ hovorí Emmanuel. „No keď sme ju opäť videli v nemocnici v Nice, mali sme dojem, že je niečo inak – akoby sa vracala do života.“

Hoci rodičom vysvetlili, že stav Mayline sa skutočne zmenil, leká- ri v Nice boli spočiatku pesimistickí. Odmietli diagnostiku životných funk- cií a dievčatku predpovedali život vo vegetatívnom stave. Lenže Mayline týždeň čo týždeň postupne „ožívala“ a na prekvapenie lekárov je dnes úpl- ne zdravá. „Lekári nám nikdy nedo- kázali vysvetliť, čo sa stalo, neuviedli začiatok ani hranicu jej zdravotného progresu,“ vysvetľuje Maylinin otec.

Koncom roka 2012, pred príchodom vianočných sviatkov, mohla Mayline konečne opustiť nemocnicu.

Vyšetrovanie uzdravenia

Emmanuel si dodnes presne pamätá, že o niekoľko dní narazili na lekára, ktorý Mayline ošetroval v nemocnici. „Bolo to 22. decembra, práve počas posledných vianočných nákupov. S Mayline sme ho stretli na ulici, pozdravili sme sa a pri pohľade na Mayline som ho požiadal, aby mi to vysvetlil, pretože som tomu ne- rozumel. Povedali mi, že zomrie, že bude môcť akurát otvoriť oči, že ne- bude vnímať okolie… A predsa bola ako každé iné dievča v jej veku!“ Le- kár odpovedal: „Predstavte si, že ste v aute na diaľnici a motor sa zastaví, došiel vám benzín. Je nemožné ním pohnúť, však? Mayline bola na tom podobne, až na to, že auto znova na- štartovalo.“

Rodičia boli presvedčení, že do uzdravenia ich dcéry zasiahla cti- hodná Paulína Jaricotová. „Dnes sa denne modlím k Bohu, k Panne Má- rii a k Paulíne Jaricotovej. Vo svojich modlitbách už o nič neprosím, len ďa- kujem,“ zhrnul Maylinin otec.

Toto nádherné svedectvo ne- skôr počas diecézneho skúmania v roku 2019 prešetrili a následne po- stúpili Kongregácii pre kauzy svä- tých. Lekárska komisia potvrdila zá- zrak uzdravenia ako nevysvetliteľnú skutočnosť. Teologická komisia zase potvrdila zásah ctihodnej Paulíny Ja- ricotovej pri uzdravení.

Intervencia tej, ktorá pomohla spoznať a rozšíriť poslanie Cirkvi vo svete, je skutočným znamením, že jej činnosť je aj po jej smrti naďalej uži- točná.

19. Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej

Už devätnásty raz sa 14. mája 2022 v Rajeckej Lesnej uskutočnila Misijná púť detí, ktorú organizujú eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Dobrá novina a Misijné dielo detí.

Prvýkrát sa Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej uskutočnila v roku 2002 a odvtedy sa k nej pripojili ďalšie pútnické miesta – Levoča, Marianka a Obišovce.

Podnet na organizovanie pútí prišiel z Poľska, kde sa na Misijnom dni detí v Čenstochovej zúčastnili zástupcovia z eRka. Na pozvanie Pápežských misijných diel Poľska tam prišlo 40-tisíc detí z celej krajiny.

Hlavnými bodmi programu v Rajeckej Lesnej bola svätá omša s biskupom Tomášom Galisom, putovanie, katechéza a stretnutia s misionármi. Kaplnka svätej Anny, slovenský betlehem, kalvária, kríž, kaplnka Panny Márie Lurdskej – to sú miesta, kam deti putovali spoločne vo svojich skupinách. Na každom mieste ich čakala krátka modlitba. Deti sa stretli aj s misionárom Thomasom z Indonézie.

Celá púť bola veľkou modlitbou detí za pokoj vo svete.

KANDRÁČOVCI Butkov (29. Júla 2022 o 18.00)

Benefičný koncert na Butkove

Pápežské misijné diela na Slovensku organizujú v spolupráci s nadáciou AGAPA a Považskou cementárňou v Ladcoch benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Podujatie sa uskutoční v piatok 29. júla 2022 o 18.00 hodine v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Na koncerte vystúpi hudobná skupina Kandráčovci a Vlasta Mudríková, heligonkárka a speváčka ľudových piesní.Účastníci koncertu, ktorí budú prichádzať osobnými autami, tieto zaparkujú pod chatou Muflonka nad obcou Ladce a pešo krížovou cestou vystúpia do areálu Skalného sanktuária (cca 1,5 km). Pre starších ľudí so zdravotnými obmedzeniami budú pripravené autobusy na spodnej etáži lomu Butkov. Finančný dar pre Pápežské misijné diela bude možné odovzdať počas koncertu. Organizátori prosia o dodržanie epidemiologických opatrení.