Archívy autora: admin

Požehnanie damiánskeho kríža

Počas svätej omše na Popolcovú stredu bola v Kaplnke svetla požehnaná ikona milostivého kríža, ktorý písala metodička Pápežských misijných diel na Slovensku, Mária Buláková. Originál kríža objavil svätý František v kostole svätého Damiána. Pod krížom sa začalo obrátenie svätého Františka a tento kríž ho sprevádzal po celý život. Svätý František sa naň pozeral, keď začul Ježišov hlas: „Choď a oprav môj dom!“
V tento deň zároveň začala aktivita PMD – domáca pobožnosť poklony kríža. Kópie kríža s modlitbami svätého Františka boli zaslané do takmer 22 000 domácností na Slovensku. Súčasťou je aj podrobný popis ikony damiánskeho kríža. Kríž pozýva domácnosti k obnove vnútorných chrámov a rodín. Ikona je prežiarená láskou a radostným posolstvom. Nijaká postava pod krížom na ikone netrpí. Týmto spôsobom bola predstavená podstatná skutočnosť Ježišovej smrti, ktorej ovocím je pokoj, viera a láska.
Pohľad Ježiš na kríži si získal svätého Františka a určite chce získať ľudí, aby vstúpili do nového života.

IZBA MIESTOM NEBA – 12 komnát srdca na pôst 2021

Ponúkame vám pôstne výzvy počas korona krízy s názvom “IZBA MIESTOM NEBA – 12 komnát srdca”. 

Počas tohto obdobia sa chceme zamerať na úprimnosť, nádej v tejto dobe koronavírusu, ale aj na vďačnosť v našich životoch, ktoré sú niekedy zaplnené strachom, chaosom, prázdnotou, závislosťami, uhundranosťou a neúprimnosťou. Každý z nás môže neustále rásť – rásť v čnostiach. Poďme spoločne hľadať nádej a úprimné srdce pri tom, ktorý nikdy neprestal bojovať o to naše. Prajeme ti, aby si tento čas pôstu rástol v láske a nádeji v Pánovi a v blížnych. materál na pôst si môžeš stiahnuť a vytlačiť:

Kardinál Tagle: „Naším poslaním je rozdávať lásku, ktorú sme dostali od Boha, z čírej vďačnosti“

Vatikán (Agenzia Fides) – „Svätý Otec si v Posolstve k Svetovému dňu misií 2021 zvolil úryvok z knihy Skutkov apoštolov, pretože spája poslanie a skúsenosť človeka s Kristovým milosrdenstvom. Chce nám povedať, že nie je žiaden rozdiel ani rozpor medzi tým, čomu hovoríme duchovno a apoštolská práca,“ povedal kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v rozhovore pre agentúru Agenzia Fides v komentári k Posolstvu k Svetovému dňu misií 2021. Posolstvo vydala Svätá stolica pod názvom „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20). „Duchovno, vysvetľuje kardinál, znamená mať hlbokú skúsenosť s milosrdnou Božou láskou, ktorá nám bola darovaná v Ježišovi Kristovi. V dokumente Gaudium et Spes sa dočítame, že Ježiš Kristus nás miluje tak, že sa stal jedným z nás, naším bratom. Prijal naše slabosti, práce a sny, naše radosti a nádeje. A ako pripomína pápež František, keď je človek milovaný a prežíva lásku, ako to bolo aj u apoštolov, nemôže si ju nechať len pre seba, ale túži sa o ňu podeliť. Je to krásna a vzácna skutočnosť, a tak sa stáva poslaním.“

Prefekt pokračuje: „Misie sú preto úzko prepojené s Kristovou láskou. Nie je to zamestnanie ani ľudské dielo, ktoré sa niekedy dokonca stáva ťažkou úlohou a záťažou. Misia pramení z vďačnosti. Je to poďakovanie za lásku, ktorú sme dostali od Boha. 

Keď vieme, že nás Boh má vo svojom náručí a sme obklopení jeho láskou, chceme sa o ňu podeliť zvlášť s tými, ktorí sa cítia byť nemilovaní, sú osamelí a odmietaní, žijú na okraji spoločnosti. My, ktorí sme zažili Božiu lásku, počuli sme a prijali evanjelium lásky, ju túžime rozdávať blížnym so srdcom prekypujúcim vďačnosťou.“

Ďalší aspekt, ktorého sa pápež František v Posolstve dotkol, je súcit: „Kardinál Tagle poznamenáva, že jedným zo spôsobov, ako zranenému ľudstvu v dnešných náročných časoch ukázať tvár Božej lásky, je svojím súcitom.

Na ohlasovanie evanjelia dnes potrebujeme jazyk, ktorému budú ľudia rozumieť, a to je jazyk milosrdenstva a súcitu. Aj takto sa môžeme podeliť s Božou láskou. Už pred pandémiou boli ľudia krehkí, marginalizovaní a zraniteľní. Ich situácia sa dnes ešte zhoršila. Z tohto dôvodu ich v rozhovore, svojím životom, prítomnosťou a Kristovým súcitom utešujeme a dávame im novú nádej. Pápež nás vo svojom posolstve pozýva, aby sme boli „misionármi nádeje“ vo svete, ktorý tak veľmi potrebuje láskavosť, pohostinnosť, milosrdenstvo a bratstvo. Naším poslaním je robiť úplne všetko v duchu Eucharistie. Znamená to neustále vzdávať vďaky Bohu a konať skutky v mene Pána Ježiša Krista. On je najväčším darom, ktorý sme dostali a prináša nám ovocie. My sami sme ovocím jeho Ducha a jeho prítomnosti. Prinášajme svetu tento neoceniteľný dar jeho lásky.“

Napokon prefekt Kongregácie pre šírenie viery v rozhovore pre Fides pripomína hodnotu misie ad gentes (misie národom) a tých, ktorí vydávajú vlastný život, aby misiu uskutočnili: „Misionári sú ľudia, ktorí zanechajú svoje istoty, pohodlie, a nesú Božiu lásku do celého sveta medzi najchudobnejších, najviac znevýhodnených ľudí. Idú za trpiacimi a núdznymi a svojím životom svedčia o tom, že Boh je láska, miluje a dáva sa každému stvoreniu. Misionári sú tí, ktorí si ako apoštoli nemôžu nechať lásku, ktorú zažili, pre seba. To Duch ich posiela do všetkých končín sveta, aby ju zvestovali a ponúkali tým, ktorí ju najviac potrebujú. Vysiela ich tam, kde je utrpenie, zúfalstvo, kde ešte nespoznali a nezakúsili nesmiernu lásku Krista. Dnes, keď celý svet prechádza zložitými výzvami, akou je aj pandémia, pokračuje Kristovo poslanie cez každého z nás. A tam, kde je to najviac potrebné, pomáhajú misionári, pripravení potešovať zranené srdcia v mene Ježiša Krista.“ 

(PA) (Agenzia Fides, 29.01.2021) Preklad: Lenka Balková, FOTO: archív PMD

Pápežské misijné dielo detí

Pápežské misijné dielo detí POMÁHAME v 2 800 projektoch.

napr. v GHANE

Nazaretský domov pre Božie deti v Ghane poskytuje útočisko deťom so zdravotným postihnutím. Takéto deti sa totiž v meste stávajú obeťami obvinenia z čarodejníctva. Nazaretský dom v Ghane je jedným z projektov, ktoré podporuje Pápežské misijné dielo detí. Doteraz sa v ňom podarilo zachrániť 80 detí.

Omša ako vianočný dar pre blízkych

Pápežské misijné diela pripravili k tohtoročným vianočným sviatkom už po druhý raz zaujímavú ponuku, prostredníctvom ktorej je možné darovať svojim blízkym netradičný vianočný darček. Namiesto všedného vecného daru prichádzajú s ponukou darovať niečo „naozaj cenné“ a podporiť misie omšovým milodarom. Sväté omše na úmysel darcov odslúžia kňazi v kňazských seminároch, kde majú veriaci zo Slovenska adoptovaných bohoslovcov. Celkovo si slovenskí veriaci doteraz adoptovali takmer 800 kandidátov kňazstva z desiatich seminárov v ôsmich afrických krajinách – Benin, Burkina Faso, Čad, Demokratická republika Kongo (dva semináre), Kamerun (dva semináre), Kongo, Pobrežie Slonoviny a Togo.

Koordinátor vianočného projektu Martin Farbák vysvetľuje: „Omšový milodar ako vianočný darček pre svojich blízkych je potrebné zaregistrovať. Následne vám pošleme darčekovú vianočnú pohľadnicu, na ktorú si darca napíše meno obdarovaného aj úmysel svätej omše. Ten sa môže týkať osoby alebo udalosti, môže byť prosbou alebo poďakovaním. Vianočnú pohľadnicu môžete osobne odovzdať ako darček počas Vianočného obdobia. Zaregistrovať omšu ako vianočný dar je možné do 13. decembra 2020.“

Vianočné darčekové pohľadnice sú spôsob, akým môžeme svojich blízkych potešiť a zároveň pomôcť kňazom v misijných krajinách. Keď kňazi v Afrike predkladajú na oltár úmysly zo Slovenska, intenzívnejšie si uvedomujeme univerzálnosť Cirkvi. 

Omše ako vianočný dar si záujemcovia môžu zaregistrovať na webovej stránke.

Sladká pomoc – solidarita aj počas korony

Od jesene prejavujú tisíce ľudí na Slovensku solidaritu s mladými ľuďmi v najchudobnejších krajinách. Vo farnostiach, v školách aj individuálne ponúkajú čokoládu, ktorá pomáha a je dvakrát dobrá. Čokoládky s názvami šestnástich misijných krajín a myšlienkami vyrobila pre Pápežské mysijné diela slovenská čokoládovňa DEVA so sídlom v Trebišove. Od septembra si školy, farnosti a dobrovoľníci objednali 147 000 čokoládových tyčiniek, čo bolo 3 500 krabíc na 14 paletách. Celkovo týmto spôsobom Slovensko pomáha Misijnému dielu detí sumou 36 750 eur.

Objednávanie čokoládok bolo ukončené a bude prebiehať budúci rok od septembra, ale neustále je možné zakúpiť si ich v predajniach Spolku svätého Vojtecha.

Z histórie vieme že na šírení čokolády do celého sveta majú zásluhu aj španielski misionári. Začali ju nosiť ako znak lásky na územia, kde pôsobili a hlásali Božie slovo. Takýmto spôsobom sa veľmi rýchlo dostala na všetky kontinenty.

Ako hovorí pápež František, aj v tomto období máme prejavovať solidaritu a konkrétnu lásku. Kampaň Sladká pomoc je veľmi ľahký a príjemný spôsob, ako ju prejavovať. Chuť dobrej čokolády povzbudzuje hlavne mladých ľudí pomáhať.